Close

Y HỌC TÁI TẠO VÀ PHỤC HỒI  (REGENERATION AND RESTORATIVE MEDICINE- RRM)

TRƯỞNG NHÓM

PGS.TS. VŨ BÍCH NGỌC

GIỚI THIỆU NHÓM

 • Tên nhóm:

Tên tiếng việt: Nhóm y học tái tạo và phục hồi

Tên tiếng anh: Regeneration and Restorative medicine (RRM)

 • Thành viên nhóm:

CN.HVCH Huỳnh Lê Thịnh Đạt

CN.HVCH Lê Hưng Phát

CN.HVCH Trần Thụy Hân

 

 • Hướng nghiên cứu chính (ghi khái quát không nên quá cụ thể làm lộ ý tưởng)
 • Lĩnh vực chuyên môn: Sinh học
 • Lĩnh vực: Sinh học
 • Chuyên ngành: Sinh lý học người và động vật
 • Chuyên môn: Công nghệ tế bào, tế bào gốc, Sinh lý động vật
 • Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý tổn thương, chấn thương (tim mạch, cơ xương khớp…) và các bệnh lý về miễn dịch (Tự miễn, vẩy nến…)
 • Công nghệ tế bào gốc trong thẩm mỹ và làm đẹp
 • Kỹ nghệ mô ứng dụng trong tái tạo và phục hồi tổn thương

 

 • Các công bố của nhóm (nên sắp theo năm)

Sách/chương sách

 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/

đồng tác giả

1. Chapter 20: Human Menstrual Blood-Derived Stem Cell Transplantation for Acute Hind Limb Ischemia Treatment in Mouse Models, In book: Regenerative Medicine Publisher: Springer London, Editors: Niranjan Bhattacharya, Phillip George Stubblefield, pp.205-215, DOI: 10.1007/978-1-4471-6542-2_20 2015 Ngoc Bich VuVan Ngoc Le Trinh, Lan Thi Phi, Ngoc Kim Phan, Phuc Van Pham
2. Chapter 11: Expanded Adipose Tissue-Derived Stem Cells for Articular Cartilage Injury Treatment: A Safety and Efficacy Evaluation;

In book: Regenerative Medicine,

Publisher: Springer London, Editors: Niranjan Bhattacharya, Phillip George Stubblefield, pp.113-123, DOI: 10.1007/978-1-4471-6542-2_11 2015 Phuc Van Pham, Khanh Hong Thien Bui, Dat Quoc Ngo, Thao Thi-Phuong Doan, Ngoc Bich Vu, Nhung Hai Truong, Dung Minh Le, and Ngoc Kim Phan
3. Chapter 4: New trends in clinical applications of induced pluripotent stem cells. In: Stem cell processing (Vol I). Stem Cells in clinical applications (series) Springer 2016 Phuc Van Pham, Nhan Lu-Chinh Phan, Ngoc Bich Vu, Nhung Hai Truong, Ngoc Kim Phan
4. Chapter 5: Stem Cell Therapy for Avascular Femoral Head Necrosis: From Preclinical to Clinical Study. In: Bone and Cartilage Regeneration, Stem Cells in Clinical Applications Springer 2016 Phuc Van Pham, Ngoc Bich  Vu
5. Chapter 6: Production of  Clinical-Grade Mesenchymal Stem Cells. In: Stem cell processing (Vol I). Stem Cells in clinical applications (series), Springer 2016 Phuc Van Pham, Ngoc Bich  Vu
6. Chapter 10: Stem Cell Therapy for  Ischemic Heart Disease. In: Liver, Lung and Heart Regeneration, Stem Cells in Clinical Applications Springer 2016 Truc Le-Buu Pham, Ngoc Bich Vu, and Phuc Van Pham,
7. Chapter2: Mesenchymal Stem Cells as Vectors for Cancer Therapy in book Stem cell for cancer and genetic disease treatment, Stem Cells in Clinical Applications  Springer Nature Switzerland AG  13-27, 2018 Phuc Van Pham and Ngoc Bich Vu
8. Chapter 5: Proinflammatory Cytokines Significantly Stimulate Extracellular Vesicle Production by Adipose-Derived and Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells in book Stem Cell Drugs – A New Generation of Biopharmaceuticals, Stem Cells in Clinical Applications Springer Nature Switzerland AG 77-90, 2018 Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Khanh Hong-Thien Bui, and Liem Hieu Pham
9. Chapter 6: Evolution of Stem Cell Products in Medicine: Future of Off-the-Shelf Products in book Stem Cell Drugs – A New Generation of Biopharmaceuticals,

Stem Cells in Clinical Applications

Springer Nature Switzerland AG 93-117, 2018 Phuc Van Pham, Hoa Trong Nguyen, and Ngoc Bich Vu
10. Chapter 7: Off-the-Shelf Mesenchymal Stem Cell Technology in book Stem Cell Drugs – A New Generation of Biopharmaceuticals,

Stem Cells in Clinical Applications

 Springer Nature Switzerland AG  119-14, 2018 Ngoc Bich Vu, Phuong Thi-Bich Le, Nhat Chau Truong, and Phuc Van Pham
11. Current Status of Stem Cell Transplantation for Autoimmune Diseases, Stem Cells in Clinical Applications

 

 

 Springer Nature Switzerland AG 2019 Ngoc Bich Vu, Phuc Van Pham,
12. A simple method to produce engineered cartilage by human adipose derived stem cells and poly-caprolactone scaffolds. Advances in Experimental Medicine and Biology. Springer Nature Switzerland AG 2021 2021 Hue Thi-Ngoc Nguyen, Ngoc Bich Vu
13. Culture and Differentiation of Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells on Growth Factor-Rich Fibrin Scaffolds to Produce Engineered Cartilages Advances in Experimental Medicine and Biology. Springer Nature Switzerland AG 2021 2021 Phat Duc Huynh, Ngoc Bich Vu, Xuan Hoang –Viet To, Thuan Minh Le
14. Treatment of osteochondral femoral head defect by human umbilical cord mesenchymal stem cell sheet transplantation: an experimental study in rats

 

Advances in Experimental Medicine and Biology. Springer Nature Switzerland AG 2021 2021 Thuan Minh Le, Ngoc Bich Vu, Phat Duc Huynh, Phuc Van Pham,
15. Large-scale expanded human adipose derived stem cells and umbilical cord mesenchymal stem cells maintain their immune modulation similar to them expanded in flasks Advances in Experimental Medicine and Biology. Springer Nature Switzerland AG 2021 Ngoc Bich Vu, Hoa Trong Nguyen, Nhat Chau Truong, Phuc Van Pham
16. Production and Application of Mesenchymal Stem Cell Spheroids for Cartilage and Bone Regeneration. In: Yahaya B.H. (eds) Organoid Technology for Disease Modelling and Personalized Treatment. Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, vol 71. Humana, Cham. 2022 Vu N.B., Van Pham P.
17. Stromal Vascular Fraction and Mesenchymal Stem Cells from Human Adipose Tissue: A Comparison of Immune Modulation and Angiogenic Potential In: Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer, Cham. (2022), pp1-15. 2022 Tung Dang Xuan Tran, Viet Quoc Pham, Nhan Ngo-The Tran, Hoang Chau Ngo Dang, Nguyet Thi Anh Tran, Ngoc Bich Vu & Phuc Van Pham

 

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

Phuc PV, Ngoc VB, Lam DH, Tam NT, Viet PQ, Ngoc PK. Isolation of three important types of stem cells from the same samples of banked umbilical cord blood. Cell and Tissue Banking. 13(2): 341-351, 2011
Phuc PV, Lam DH, Ngoc VB, Thu DT, Nguyet NTM, Ngoc PK. Production of functional dendritic cells from menstrual blood—a new dendritic cell source for immune therapy. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47(5-6):368-375
Ngoc Bich Vu, Tam Thanh Nguyen, Long Cong-Duy Tran, Cong Dinh Do, Bac Hoang Nguyen, Ngoc Kim Phan, Phuc Van Pham. Doxorubicin and 5-fluorouracil resistant hepatic cancer cells demonstrate stem-like properties. Cytotechnology, 2012. 65(4):491-503
Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Thuy Thanh Duong, Tam Thanh Nguyen, Nhung Hai Truong, Nhan Lu Chinh Phan, Tue Gia Vuong, Viet Quoc Pham, Hoang Minh Nguyen, Kha The Nguyen, Nhung Thi Nguyen, Khue Gia Nguyen, Lam Khat Tan, Dong Van Le, Kiet Dinh Truong, Ngoc Kim Phan,. Suppression of human breast tumors in NOD/SCID mice by CD44 shRNA gene therapy combined with doxorubicin treatment. OncoTargets and Therapy 2012, 5:1-8.
Chung C Doan, Nhung H Truong, Ngoc B Vu, Tam T Nguyen, Hoang M Nguyen, Khue G Nguyen, Si M Do, Ngoc K Phan, Phuc V Pham (2012). Isolation, culture and cryopreservation of human bone marrow derived mesenchymal stem cells. International journal of plant, animal and enviromental sciences. 2012, 2(2):83-90.
Phuc Van Pham, Khanh Hong-Thien Bui, Dat Quoc Ngo, Ngoc Bich Vu, Nhung Hai Truong, Nhan Lu-Chinh Phan, Dung Minh Le, Triet Dinh Duong, Thanh Duc Nguyen, Vien Tuong Le and Ngoc Kim Phan, Activated platelet-rich plasma improves adipose-derived stem cell transplantation efficiency in injured articular cartilage, Stem Cell Research & Therapy 2013, 4(4):91
Ngoc Bich Vu, Anh Nguyen-Tu Van, Van Ngoc-Le Trinh, Lan Thi Phi, Ngoc Kim Phan, Phuc Pham Van (2014),  A comparison of umbilical cord blood derived endothelial progenitor cell transplantation and mononuclear cell transplantation for the treatment of acute hindlimb ischemia in a murine model, Biomedical Research and Therapy, 1:9-20
Pham, P., Vu, N., Phan, N., Le, D., Truong, N., Truong, N., Bui, K., & Phan, N. (2014). Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human adipose derived stem cells. Biomedical Research And Therapy, 1(4), 133-140.

 

Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Vuong Minh Pham, Nhung Hai Truong, Truc Le-Buu Pham, Loan Thi-Tung Dang, Tam Thanh Nguyen, Anh Nguyen-Tu Bui and Ngoc Kim Phan (2014), Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells, Journal of Translational Medicine, 12:56
Nhung Truong HaiNam Nguyen HaiTrinh Le VanNgoc Vu BichHuynh NghiaThanh Nguyen VanHuy Le MinhKim Phan N, and Phuc Van Pham, Comparison of the treatment efficiency of bone marrow-derived mesenchymal stem cell transplantation via tail and portal veins in CCl4-induced mouse liver fibrosis (2015), Stem Cells International;  10.1155/2016/5720413

 

Ngoc Bich Vu, Van Ngoc Le Trinh, Lan Thi Phi, Trieu Le Hoang Vo, Thuy Thi Thanh Dao, Ngoc Kim Phan, Van Thanh Ta, Phuc Van Pham, An evaluation of the safety of adipose-derived stem cells, Biomedical Research and Therapy 2015, 2(9): 359-365

 

Van Pham PTran NYPhan NLVu NBPhan NK, Vitamin C stimulates human gingival stem cell proliferation and expression of pluripotent markers 2015, In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal, pp 1-10
Phuc Van Pham, Nhat Chau Truong, Phuong Thi-Bich Le, Tung Dang-Xuan Tran, Ngoc Bich Vu, Khanh Hong Thien Bui, Ngoc Kim Phan, Isolation and proliferation of umbilical cord tissue derived mesenchymal stem cells for clinical applications 2015, Cell and Tissue Banking, 1-14
Ha Thi -Ngan Le, Lan Thi Phi, Thuy Thi-Thanh Dao, Ngoc Kim Phan, Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, A mouse model of osteonecrotic femoral head induced by methylprednisolone and liposaccharide, Biomedical Research and Therapy 2016, 3(3): 548-556
Ngoc Bich Vu, Nhung Hai Truong, Long Thanh Dang, Lan Thi Phi, Nga Thi-Thu Ho, Tuan Ngoc Pham, Trinh Phuong Phan, Phuc Van Pham, In vitro and in vivo biocompatibility of Ti-6Al-4V titanium alloy and UHMWPE polymer for total hip replacement, Biomedical Research and Therapy 2016, 3(3): 567-577
Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu , Hoa Trong Nguyen, Ngoc Kim Phan, Isolation of endothelial progenitor cells from human adipose tissue, 2016, Biomedical Research and Therapy, 3(5): 645-652
Pham, P., Vu, N., & Phan, N., Hypoxia promotes adipose-derived stem cell proliferation via VEGF, 2016, Biomedical Research and Therapy, 3(1): 476-482
Phu  Dinh  Nguyen, Tung  Dang -Xuan  Tran, Huynh  Ton -Ngoc  Nguyen, Hieu  Trung  Vu, Phuong  Thi -Bich  Le,   Nhan  Lu -Chinh  Phan, Ngoc  Bich  Vu, Ngoc  Kim   Phan, Phuc  Van  Pham, 2016, Comparative Clinical Observation of Arthroscopic Microfracture in the Presence and Absence of a Stromal Vascular Fraction Injection for Osteoarthritis, Stem Cells Translational medicine 2016;5:1–9
Phuc Van Pham, Ngoc Vu Bich, Ngoc Kim Phan, 2016, Umbilical cord-derived stem cells (MODULATISTTM) show strong immunomodulation capacity compared to adipose tissue-derived or bone marrow-derived mesenchymal stem cells, Biomedical Research and Therapy 2016, 3(6): 687-696
Phuc Van Pham†, Ngoc Bich Vu†, Hoa Trong Nguyen, Oanh Thuy Huynh and Mai Thi-Hoang Truong, Significant improvement of direct reprogramming efficacy of fibroblasts into progenitor endothelial cells by ETV2 and hypoxia, Stem Cell Research & Therapy (2016) 7:104 (†These authors contributed equally to this work)
Thuy Thi-Thanh Dao†, Ngoc Bich Vu†, Lan Thi Phi, Ha Thi -Ngan Le, Ngoc Kim Phan, Van Thanh Ta, Phuc Van Pham. Human adipose-derived mesenchymal stem cell could participate in angiogenesis in a mouse model of acute hindlimb ischemia, 2016, Biomedical Research and Therapy, 3(8).:770-779 (†These authors contributed equally to this work)
Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Mai Thi-Hoang Truong, Oanh Thuy Huynh, Hoa Trong Nguyen, Hieu Liem Pham, Ngoc Kim Phan, Hepatocyte growth factor improves direct reprogramming of

fibroblasts towards endothelial progenitor cells via ETV2 transduction, Biomedical Research and Therapy, 3(9): 836-843, 2016

Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Review: In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use, 2016, Progress in stem cell, 3(2):87-96
Ngoc Bich Vu, Lan Thi Phi, Thuy Thi-Thanh Dao, Ha Thi-Ngan Le, Van Thanh Ta, Phuc Van Pham, Adipose derived stem cell transplantation is better than bone marrow mesenchymal stem cell transplantation in treating hindlimb ischemia in mice, Biomedical Research and Therapy 2016, 3(9): 844-856
Oanh Thi-Kieu Nguyen, Anh Nguyen-Tu Bui, Ngoc Bich Vu, Phuc Van Pham, Overexpress of CD47 does not alter the stemness of MCF-7 breast cancer cells, Biomedical Research and Therapy 2016,  3(9): 826-835
Phuong Thi-Bich Le, Tuan Minh Duong, Ngoc Bich Vu, Phuc Van Pham, Umbilical cord derived stem cell (ModulatistTM) transplantation for severe chronic obstructive pulmonary disease: a report of two cases, Biomed Res Ther 2016, 3(10): 902-909
Phuong Thi-Bich Le, Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Loan Thi-Tung Dang, Ngoc Kim Phan, Expanded autologous adipose derived stem cell transplantation for type 2 diabetes mellitus, Biomedical Research and Therapy 2016, 3(12): 1034-1044
Dao TT, Vu NB, Pham LH, Van Gia L, Le HT, Phi LT, Bui KH, Le PT, Van Pham P. In Vitro Production of Cartilage Tissue from Rabbit Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells and Polycaprolactone Scaffold. Adv Exp Med Biol. 2019;1084:45-60. doi: 10.1007/5584_2017_133. PMID: 29299874.

 

Ngoc Bich Vu, Ha Thi -Ngan Le, Thuy Thi-Thanh Dao, Lan Thi Phi, Ngoc Kim Phan, and Van Thanh Ta,Allogeneic Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation Enhances the Expression of Angiogenic Factors in a Mouse Acute Hindlimb , pp. 1-17Ischemic Model , Advances in Experimental Medicine and Biology. Springer, Boston, MA, 2017
Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Hoa Trong Nguyen, Thuy Thi-Thanh Dao, Ha Thi-Ngan Le, Lan Thi Phi, Oanh Thi-Kieu Nguyen, Ngoc Kim Phan, ETV-2 activated proliferation of endothelial cells and attenuated acute hindlimb ischemia in mice, In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal, 2017, 1-10
 Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Thuy Thi-Thanh Dao, Ha Thi-Ngan Le, Lan Thi Phi, Oanh Thuy Huynh, Mai Thi-Hoang Truong, Oanh Thi-Kieu Nguyen, Ngoc Kim Phan, Extracellular vesicles of ETV2 transfected fibroblasts stimulate endothelial cells and improve neovascularization in a murine model of hindlimb ischemia, Cytotechnology, 2017, 1-14
Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Thuy Thi-Thanh Dao, Ha Thi-Ngan Le, Lan Thi Phi, Ngoc Kim Phan, Co-injection of ETV-2 and HGF viral vectors significantly improve angiogenesis in mice with hindlimb ischemia, Prog Stem Cell, 2017, 4(1): 189-200
Lan Thi Phi, Ha Thi -Ngan Le, Thuy Thi -Thanh Dao, Khanh Dinh-Van Nguyen, Khanh Hong-Thien Bui, Phuong Thi-Bich Le, Ngoc Bich Vu, Phuc Van Pham, Development of an early-stage femoral head necrosis rabbit model using methylprednisolone and Complete Freund’s Adjuvant, Biomedical Research and Therapy 2017, 4(11): 1749-1759
Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Van Hong Tran, Expression of CD34 marker in the adipose tissue derived stem cells, Progress in Stem Cell, 2018, Vol 5 No 1
Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Oanh Thuy Huynh, Mai Thi-Hoang Truong,Truc Le-Buu Pham, Long Thanh Dang,Ngoc Kim Phan, Kiet Dinh Truong,  An evolution of stem cell research and therapy in Viet Nam, Progress in Stem Cell, 2018, Vol 5 No 1
Phuc Dang-Ngoc Nguyen#; Ngoc Bich Vu#; Ha Thi-Ngan Le; Thuy Thi-Thanh Dao; Long Xuan Gia; Phuc Van Pham,  Engineered cartilage tissue from biodegradable Poly(ε-caprolactone) scaffold and human umbilical cord derived mesenchymal stem cells, Biomedical Research and Therapy, 2018, 5(2): 2000-2012
Thuy Thi-Thanh Dao, Chau Thi-Hong Nguyen, Ngoc Bich Vu, Ha Thi-Ngan Le, Phuc Dang-Ngoc Nguyen, and Phuc Van Pham, Evaluation of Proliferation and Osteogenic Differentiation of Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells in Porous Scaffolds, Advs Exp. Medicine, Biology – Innovations in Cancer Research and Regenerative Medicine, 2019
Phuong Le Thi Bich, Ha Nguyen Thi, Hoang Dang Ngo Chau, Tien Phan Van, Quyet Do, Hung Dong Khac, Dong Le Van, Luc Nguyen Huy, Khan Mai Cong, Thang Ta Ba, Trung Do Minh, Ngoc Vu Bich, Nhat Truong Chau & Phuc Van Pham, Allogeneic umbilical cord-derived mesenchymal stem cell transplantation for treating chronic obstructive pulmonary disease: a pilot clinical study, Stem Cell Res Ther 11, 60 (2020)
Vy Thi-Kieu Tu, Ha Thi-Ngan Le,   Xuan Hoang-Viet To,   Phuc Dang-Ngoc Nguyen,   Phat Duc Huynh,   Thuan Minh Le, Ngoc Bich Vu, Method for in vitro production of cartilage microtissues from scaffold-free spheroids composed of human adipose-derived stem cells, Biomedical Research and Therapy, Vol 7 No 4 (2020),  3697-3708
Pham PV, Vu NB. Off-the-shelf mesenchymal stem cells from human umbilical cord tissue can significantly improve symptoms in COVID-19 patients: An analysis of evidential relations. World J Stem Cells 2020; 12(8): 721-730
 Vu, N. B., & Nguyen, M. T.-N. (2020). A simple and scalable method to generate spheroids from human mesenchymal stem cells for use in tissue engineering. Biomedical Research and Therapy7(12), 4139-4151. https://doi.org/10.15419/bmrat.v7i12.652

 

Ngoc Bich VU, Hoa Trong NGUYEN, Rosanna PALUMBO, Rinaldo PELLICANO, Sharmila FAGOONEE, Phuc VAN PHAM, Stem cell-derived exosomes for wound healing: Current status and promising directions, Minerva Medica 2020, 112(3):384-400
Ha Thi-Ngan Le, Ngoc Bich Vu, Phuc Dang-Ngoc Nguyen, Thuy Thi-Thanh Dao, Xuan Hoang-Viet To, Phuc Van Pham, Production of engineered cartilage from mesenchymal stem cell spheroids, Front Biosci (Landmark Ed) . 2021 Jan 1;26:266-285.
Van Nguyen TT, Vu NB, Van Pham P. Mesenchymal Stem Cell Transplantation for Ischemic Diseases: Mechanisms and Challenges. Tissue Eng Regen Med. 2021 Aug;18(4):587-611. doi: 10.1007/s13770-021-00334-3. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33884577; PMCID: PMC8325739.

 

N Vu NB, Dao TT, Truong NC, Nguyen HT, Pham PV. The immunomodulation of osteoblasts and chondroblasts differentiated from programmed death-ligand 1-positive mesenchymal stem cells. Minerva Biotechnol Biomol Res 2021;33:177-86. DOI: 10.23736/S2724-542X.21.02753-1
Ngoc Bich Vu , Binh Thanh Vu, Khanh Nha Nguyen, Phuc Van Pham, Conditioned media from human adipose-derived stem cell culture in some stressed culture conditions differ angiogenic potential, Biomed. Res. Ther.; 2021, 8(6):4423-4433.
Thuan Minh Le, Giang Thi Dang, Huynh Duc Phat, Vu Bich Ngoc, Transplantation of mesenchymal stem cell sheet to treat acutehind-limb ischemia: A preclinical study, 2021, Biomed.  Res.  Ther.;8(6):4394-4404
Pham VQ, Tran NN, Vu BT, Le HT, Vu NB, Pham PV. Angiogenic potential of hypoxia preconditioned human adipose and umbilical cord-derived mesenchymal stem cells: a comparative study. Minerva Biotechnol Biomol Res 2021;33:146-56.

 

Huynh, P. D., Tran, Q. X., Nguyen, S. T., Nguyen, V. Q., & Vu, N. B. (2022). Mesenchymal stem cell therapy for wound healing: An update to 2022. Biomedical Research and Therapy, 9(12), 5437-5449.
Le TM, Vu NB, Nguyen PT, Huynh PD, Van Pham P. Safety and efficacy of injection of exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells in the treatment of limb ischemia: an in-vivo evaluation in mice. Minerva Biotechnol Biomol Res 2022; 34:170-9. DOI: 10.23736/S2724-542X.22.02936-4
Tran, X.-Q., & Vu, B.-N. (2022). Exosomes from human adipose-derived stem cells promoted the expression of angiogenic factors in endothelial cells. Biomedical Research and Therapy9(9), 5278-5290.
Nguyen THN, Pham PV, Vu NB. Exosomes from adipose-derived stem cells promote angiogenesis and reduce necrotic grade in hindlimb ischemia mouse models. Iran J Basic Med Sci 2023; 26: 429-437. doi: https://dx.doi.org/10.22038/IJBMS.2023.67936.14857
Huynh PD, Van Pham P, Vu NB. Exosomes Derived from Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Enhance Angiogenesis Through Upregulation of the VWF and Flk1 Genes in Endothelial Cells. Adv Exp Med Biol. 2023 Apr 5. doi: 10.1007/5584_2023_768. Epub ahead of print. PMID: 37014542.
Hue Thi Doan, Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu. Intravenous infusion of exosomes derived from human adipose tissue–derived stem cells promotes angiogenesis and muscle regeneration: An observational study in a murine acute limb ischemia model, Innovations in Cancer Research and Regenerative Medicine, Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer Nature Switzerland AG 2023, https://doi.org/10.1007/5584_2023_769

 

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư