Close

Publications

2015

Persat A, Nadell CD, Kim MK, Ingremeau F, Siryaporn A, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL, Gitai Z, Stone HA. (2015) The Mechanical World of Bacteria. Cell. 161(5):988-997. doi: 10.1016/j.cell.2015.05.005.

Lu HD, Spiegel AC, Hurley A, Perez LJ, Maisel K, Ensign LM, Hanes J, Bassler BL, Semmelhack MF, Prud’homme RK (2015) Modulating Vibrio cholerae Quorum-Sensing-Controlled Communication Using Autoinducer-Loaded Nanoparticles. Nano Lett. 15(4):2235-41. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00151.

Papenfort K, Förstner KU, Cong JP, Sharma CM, Bassler BL (2015) Differential RNA-seq of Vibrio cholerae identifies the VqmR small RNA as a regulator of biofilm formation. PNAS. 112(7):E766-75. doi: 10.1073/pnas.1500203112.

Nadell CD, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL (2015) Extracellular matrix structure governs invasion resistance in bacterial biofilms. ISME J. doi: 10.1038/ismej.2014.246. [Epub ahead of print]

Miller L, O’Loughlin C, Zhang Z, Siryaporn A, Silpe JE, Bassler BL, Semmelhack MF (2015) Development of potent inhibitors of pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. J Med Chem. 58(3):1298-306. doi: 10.1021/jm5015082.

Feng L, Rutherford ST, Papenfort K, Bagert JD, van Kessel JC, Tirrell DA, Wingreen NS, Bassler BL (2015) A Qrr Noncoding RNA Deploys Four Different Regulatory Mechanisms to Optimize Quorum-Sensing Dynamics. Cell. 160(1-2):228-40. doi: 10.1016/j.cell.2014.11.051.

2014

Persat A, Nadell CD, Kim MK, Ingremeau F, Siryaporn A, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL, Gitai Z, Stone HA. (2015) The Mechanical World of Bacteria. Cell. 161(5):988-997. doi: 10.1016/j.cell.2015.05.005.

Lu HD, Spiegel AC, Hurley A, Perez LJ, Maisel K, Ensign LM, Hanes J, Bassler BL, Semmelhack MF, Prud’homme RK (2015) Modulating Vibrio cholerae Quorum-Sensing-Controlled Communication Using Autoinducer-Loaded Nanoparticles. Nano Lett. 15(4):2235-41. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00151.

Papenfort K, Förstner KU, Cong JP, Sharma CM, Bassler BL (2015) Differential RNA-seq of Vibrio cholerae identifies the VqmR small RNA as a regulator of biofilm formation. PNAS. 112(7):E766-75. doi: 10.1073/pnas.1500203112.

Nadell CD, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL (2015) Extracellular matrix structure governs invasion resistance in bacterial biofilms. ISME J. doi: 10.1038/ismej.2014.246. [Epub ahead of print]

Miller L, O’Loughlin C, Zhang Z, Siryaporn A, Silpe JE, Bassler BL, Semmelhack MF (2015) Development of potent inhibitors of pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. J Med Chem. 58(3):1298-306. doi: 10.1021/jm5015082.

Feng L, Rutherford ST, Papenfort K, Bagert JD, van Kessel JC, Tirrell DA, Wingreen NS, Bassler BL (2015) A Qrr Noncoding RNA Deploys Four Different Regulatory Mechanisms to Optimize Quorum-Sensing Dynamics. Cell. 160(1-2):228-40. doi: 10.1016/j.cell.2014.11.051.

2013

Persat A, Nadell CD, Kim MK, Ingremeau F, Siryaporn A, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL, Gitai Z, Stone HA. (2015) The Mechanical World of Bacteria. Cell. 161(5):988-997. doi: 10.1016/j.cell.2015.05.005.

Lu HD, Spiegel AC, Hurley A, Perez LJ, Maisel K, Ensign LM, Hanes J, Bassler BL, Semmelhack MF, Prud’homme RK (2015) Modulating Vibrio cholerae Quorum-Sensing-Controlled Communication Using Autoinducer-Loaded Nanoparticles. Nano Lett. 15(4):2235-41. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00151.

Papenfort K, Förstner KU, Cong JP, Sharma CM, Bassler BL (2015) Differential RNA-seq of Vibrio cholerae identifies the VqmR small RNA as a regulator of biofilm formation. PNAS. 112(7):E766-75. doi: 10.1073/pnas.1500203112.

Nadell CD, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL (2015) Extracellular matrix structure governs invasion resistance in bacterial biofilms. ISME J. doi: 10.1038/ismej.2014.246. [Epub ahead of print]

Miller L, O’Loughlin C, Zhang Z, Siryaporn A, Silpe JE, Bassler BL, Semmelhack MF (2015) Development of potent inhibitors of pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. J Med Chem. 58(3):1298-306. doi: 10.1021/jm5015082.

Feng L, Rutherford ST, Papenfort K, Bagert JD, van Kessel JC, Tirrell DA, Wingreen NS, Bassler BL (2015) A Qrr Noncoding RNA Deploys Four Different Regulatory Mechanisms to Optimize Quorum-Sensing Dynamics. Cell. 160(1-2):228-40. doi: 10.1016/j.cell.2014.11.051.

2012

Persat A, Nadell CD, Kim MK, Ingremeau F, Siryaporn A, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL, Gitai Z, Stone HA. (2015) The Mechanical World of Bacteria. Cell. 161(5):988-997. doi: 10.1016/j.cell.2015.05.005.

Lu HD, Spiegel AC, Hurley A, Perez LJ, Maisel K, Ensign LM, Hanes J, Bassler BL, Semmelhack MF, Prud’homme RK (2015) Modulating Vibrio cholerae Quorum-Sensing-Controlled Communication Using Autoinducer-Loaded Nanoparticles. Nano Lett. 15(4):2235-41. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00151.

Papenfort K, Förstner KU, Cong JP, Sharma CM, Bassler BL (2015) Differential RNA-seq of Vibrio cholerae identifies the VqmR small RNA as a regulator of biofilm formation. PNAS. 112(7):E766-75. doi: 10.1073/pnas.1500203112.

Nadell CD, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL (2015) Extracellular matrix structure governs invasion resistance in bacterial biofilms. ISME J. doi: 10.1038/ismej.2014.246. [Epub ahead of print]

Miller L, O’Loughlin C, Zhang Z, Siryaporn A, Silpe JE, Bassler BL, Semmelhack MF (2015) Development of potent inhibitors of pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. J Med Chem. 58(3):1298-306. doi: 10.1021/jm5015082.

Feng L, Rutherford ST, Papenfort K, Bagert JD, van Kessel JC, Tirrell DA, Wingreen NS, Bassler BL (2015) A Qrr Noncoding RNA Deploys Four Different Regulatory Mechanisms to Optimize Quorum-Sensing Dynamics. Cell. 160(1-2):228-40. doi: 10.1016/j.cell.2014.11.051.

2011

Persat A, Nadell CD, Kim MK, Ingremeau F, Siryaporn A, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL, Gitai Z, Stone HA. (2015) The Mechanical World of Bacteria. Cell. 161(5):988-997. doi: 10.1016/j.cell.2015.05.005.

Lu HD, Spiegel AC, Hurley A, Perez LJ, Maisel K, Ensign LM, Hanes J, Bassler BL, Semmelhack MF, Prud’homme RK (2015) Modulating Vibrio cholerae Quorum-Sensing-Controlled Communication Using Autoinducer-Loaded Nanoparticles. Nano Lett. 15(4):2235-41. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00151.

Papenfort K, Förstner KU, Cong JP, Sharma CM, Bassler BL (2015) Differential RNA-seq of Vibrio cholerae identifies the VqmR small RNA as a regulator of biofilm formation. PNAS. 112(7):E766-75. doi: 10.1073/pnas.1500203112.

Nadell CD, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL (2015) Extracellular matrix structure governs invasion resistance in bacterial biofilms. ISME J. doi: 10.1038/ismej.2014.246. [Epub ahead of print]

Miller L, O’Loughlin C, Zhang Z, Siryaporn A, Silpe JE, Bassler BL, Semmelhack MF (2015) Development of potent inhibitors of pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. J Med Chem. 58(3):1298-306. doi: 10.1021/jm5015082.

Feng L, Rutherford ST, Papenfort K, Bagert JD, van Kessel JC, Tirrell DA, Wingreen NS, Bassler BL (2015) A Qrr Noncoding RNA Deploys Four Different Regulatory Mechanisms to Optimize Quorum-Sensing Dynamics. Cell. 160(1-2):228-40. doi: 10.1016/j.cell.2014.11.051.

2010

Persat A, Nadell CD, Kim MK, Ingremeau F, Siryaporn A, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL, Gitai Z, Stone HA. (2015) The Mechanical World of Bacteria. Cell. 161(5):988-997. doi: 10.1016/j.cell.2015.05.005.

Lu HD, Spiegel AC, Hurley A, Perez LJ, Maisel K, Ensign LM, Hanes J, Bassler BL, Semmelhack MF, Prud’homme RK (2015) Modulating Vibrio cholerae Quorum-Sensing-Controlled Communication Using Autoinducer-Loaded Nanoparticles. Nano Lett. 15(4):2235-41. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00151.

Papenfort K, Förstner KU, Cong JP, Sharma CM, Bassler BL (2015) Differential RNA-seq of Vibrio cholerae identifies the VqmR small RNA as a regulator of biofilm formation. PNAS. 112(7):E766-75. doi: 10.1073/pnas.1500203112.

Nadell CD, Drescher K, Wingreen NS, Bassler BL (2015) Extracellular matrix structure governs invasion resistance in bacterial biofilms. ISME J. doi: 10.1038/ismej.2014.246. [Epub ahead of print]

Miller L, O’Loughlin C, Zhang Z, Siryaporn A, Silpe JE, Bassler BL, Semmelhack MF (2015) Development of potent inhibitors of pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. J Med Chem. 58(3):1298-306. doi: 10.1021/jm5015082.

Feng L, Rutherford ST, Papenfort K, Bagert JD, van Kessel JC, Tirrell DA, Wingreen NS, Bassler BL (2015) A Qrr Noncoding RNA Deploys Four Different Regulatory Mechanisms to Optimize Quorum-Sensing Dynamics. Cell. 160(1-2):228-40. doi: 10.1016/j.cell.2014.11.051.

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư